Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

lullaby

June 18 2017

lullaby
0969 f5de 390
Reposted frommysoul mysoul viavaka vaka

June 14 2017

June 13 2017

lullaby
lullaby
8244 3868 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasailormoon sailormoon

May 27 2017

lullaby
6682 30ae 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viaepidemic epidemic
lullaby
8933 165e 390
Reposted from3ch0 3ch0 viaepidemic epidemic

May 20 2017

lullaby


Purrfect Beat T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

May 16 2017

lullaby
9839 d040 390
Reposted frommonarchy monarchy viacynamon cynamon

May 15 2017

lullaby
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaraindrops raindrops
lullaby

May 14 2017

lullaby
3991 8416 390
Reposted fromtichga tichga viaraindrops raindrops

May 02 2017

lullaby
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
lullaby
0900 c53b 390
lullaby
1969 4872 390
Reposted fromsarazation sarazation viaepidemic epidemic

April 26 2017

lullaby
6488 4fec 390
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday viabrzask brzask

April 25 2017

2276 fdde 390
Reposted fromfreakish freakish viacynamon cynamon
lullaby
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viabrzask brzask

April 21 2017

9016 56a4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl