Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

lullaby
2306 daaa 390
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
lullaby
lullaby

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
lullaby

February 07 2018

lullaby
0398 e637 390

February 06 2018

lullaby
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viagdziejestola gdziejestola
lullaby
4653 713d 390
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola

January 14 2018

January 09 2018

lullaby
7468 ca6a 390
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 08 2018

lullaby
lullaby
0443 5411 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viajointskurwysyn jointskurwysyn
lullaby
7257 bf29 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaowieczka owieczka
lullaby
lullaby
6631 cae1 390
Reposted fromeryawen eryawen viaowieczka owieczka
lullaby

December 25 2017

lullaby
1620 ebdc 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaowieczka owieczka
lullaby
2907 6692 390
Reposted fromautumnpoetry autumnpoetry

December 17 2017

lullaby
1657 54b8 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viawarkocz warkocz
lullaby
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl